Algemene voorwaarden

leiding

Wat goed dat je dit document leest!

Natuurlijk wil je graag weten onder welke voorwaarden jij zakendoet met Linda Hemmes Fotografie.

Linda Hemmes Fotografie is een eenmanszaak van Linda Hemmes.
Linda Hemmes Fotografie is zowel personal branding fotograaf en mentor hoe je uit deze fotografie meer business kunt halen. Maar zij is daarnaast ook portretfotograaf en familiefotograaf.
Fotografie kan zowel in de studio als op locatie en zelfs in het buitenland plaatsvinden.

Linda Hemmes Fotografie werkt met algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op zowel consumenten als bedrijven en kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Algemene voorwaarden zonder kleine lettertjes 😉
Deze algemene voorwaarden zijn eerlijk, positief en open. Linda Hemmes Fotografie gaat uit van win-win. Ze zijn bovendien duidelijk, zonder onnodig moeilijke woorden.
Heb jij het talent om wetteksten te lezen? Speciaal voor jou hebben we de van toepassing zijnde artikelen zo nodig wel genoemd. 

Hieronder worden allereerst de begrippen toegelicht die je in dit document tegen kunt komen, zodat daar geen onduidelijkheid over kan bestaan. Verder lees je onder welke voorwaarden Linda Hemmes Fotografie haar diensten en/of producten levert.

Voor de leesbaarheid van het document is gekozen om in plaats van ‘opdrachtgever’ in de jij- en wij-vorm te schrijven.


Zijn de voorwaarden op onderdelen onduidelijk, schroom niet om je vraag te stellen!

Bedrijfsgegevens

Linda Hemmes Fotografie
Volkerakstraat 5
4335 VB Middelburg  

KvK-nummer      : 53596234

www.lindahemmesfotografie.nl en www.academy.lindahemmesfotografie.nl 

info@lindahemmesfotografie.nl

T. 06 – 13 45 28 95

Inhoudsopgave

Artikel 1. Definities                                                                                                                           p. 4

Artikel 2. Algemeen                                                                                                                          p. 5

Artikel 3. Hoe een overeenkomst (oftewel opdracht) tot stand komt                          p. 6

Artikel 4. De uitvoering van de overeenkomst en meerwerk                                                       p. 6

Artikel 5. Specifieke bepaling coaching/mentorship                                                                     p. 7

Artikel 6. Rechten van intellectueel eigendom en eigendom foto’s                              p. 8

Artikel 7. Inbreuk op auteursrecht                                                                                                  p. 8       

Artikel 8. Licentie (gebruiksrecht)                                                                                      p. 8       

Artikel 9. Naamsvermelding en persoonlijkheidsrechten                                               p. 9       

Artikel 10. Bijzondere bepalingen fotoreportages en de levering                                 p. 9       

Artikel 11. Betalingsvoorwaarden                                                                                                   p. 10

Artikel 12. Overmacht                                                                                                                      p. 11    

Artikel 13. Ontbinding, opschorting en annulering(svoorwaarden)                              p. 11     

Artikel 14. Aansprakelijkheid                                                                                                           p. 12    

Artikel 15. Inschakeling van derden                                                                                                p. 13
                                                        
Artikel 16. Klachten                                                                                                                          p. 13

Artikel 17. Geheimhouding en vertrouwelijkheid                                                           p. 13

Artikel 18. Wijziging voorwaarden en vindbaarheid                                                                     p. 14

Artikel 19. Geschillenregeling en toepasselijk recht                                                                      p. 14

Artikel 1. Definities

 1. Aanbieding: het aanbod dat na jouw mondelinge of schriftelijke aanvaarding tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).
 2. Annulering: Alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen je gebruik kunt maken van het herroepingsrecht.
 4. BW: het Burgerlijk Wetboek.
 5. Diensten: alle diensten die Linda Hemmes Fotografie voor jou uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het maken van fotoreportages, het uitvoeren van fotosessies, fotobewerking, de academy.
 6. Directe schade: uitsluitend de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 7. Fotograaf: de gebruiker (in de zin van art. 6:231 BW). 
 8. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking (in de zin van artikel 1, 12 en 13 Aw).
 9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor jou om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 10. Indirecte schade: schade daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van jou, en/of schade wegens door Linda Hemmes Fotografie gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke Overeenkomst vormt.
 11. Kalenderjaar: Het tijdsinterval van precies een jaar volgens de kalender (1 januari tot en met 31 december). 
 12. Koop op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals telefonische of digitale verkoop.
 13. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Linda Hemmes Fotografie ter beschikking stelt die jij kunt invullen wanneer je gebruik wilt maken van het herroepingsrecht.
 14. Offerte: Elke aanbieding van Linda Hemmes Fotografie die aan jou wordt gedaan naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht.
 15. Opdracht: De dienstverlening of het product dat door Linda Hemmes Fotografie geleverd wordt.
 16. Opdrachtgever: de wederpartij – jij dus – van Linda Hemmes Fotografie zijnde diegene die de opdracht aan Linda Hemmes Fotografie heeft verstrekt tot het organiseren van een fotosessie of fotoreportage. Het kan ook zijn degene in wiens naam Linda Hemmes Fotografie een fotosessie of fotoreportage organiseert of een reservering daartoe pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd.
 17. Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen jou en Linda Hemmes Fotografie waarin omschreven dan wel mondeling besproken is, staat welke dienst of product & Linda Hemmes Fotografie tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten.
 18. Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Linda Hemmes Fotografie geen invloed kan uitoefenen en waardoor Linda Hemmes Fotografie niet of niet-tijdig in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt mede (en dus niet uitsluitend) verstaan:
 19. mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
 20. een dag of dagen van nationale rouw;
 21. contingentering- of andere overheidsmaatregelen;
 22. overheidsbesluiten;
 23. werkstaking;
 24. natuurrampen;
 25. ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van Linda Hemmes Fotografie;
 26. sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring;
 27. epidemieën of pandemieën;
 28. computerstoringen;
 29. vertraagde leveringen van derden of andere overmachtssituaties bij derden;
 30. Partijen: Linda Hemmes Fotografie en jij samen.
 31. Redelijke kosten: kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover jij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 32. Schriftelijk: Alle communicatie tussen jou en Linda Hemmes Fotografie die betrekking heeft op de opdracht (zowel elektronisch, via social media of anderszins).
 33. Vergoeding: Het tarief dat voor de opdracht is afgesproken.
 34. Werk: fotografische werken (zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw), welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. 

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen jou en Linda Hemmes Fotografie, waarop Linda Hemmes Fotografie deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.
 3. Door ondertekening van een offerte of overeenkomst of schriftelijk dan wel mondeling goedkeurende opdrachtverstrekking met Linda Hemmes Fotografie, verklaar jij dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en dat je met deze voorwaarden akkoord gaat. Bij een mondeling aangegane overeenkomst verwijst Linda Hemmes Fotografie altijd naar de vindplaats van deze voorwaarden.
 4. Jouw eventuele (algemene) voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn dus op voorhand niet van toepassing.
 5. Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Linda Hemmes Fotografie, voor zover wij daar in onderlinge overeenstemming niet schriftelijk van zijn afgeweken.
 6. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden, – zoals dat zo mooi heet – ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
 7. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 8. Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen gevolgd.

Artikel 3. Hoe een overeenkomst (oftewel opdracht) tot stand komt

 1. De overeenkomst komt tot stand na jouw (mondeling of schriftelijke) aanvaarding van het aanbod van Linda Hemmes Fotografie, inclusief deze algemene voorwaarden.
 2. Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kun je geen rechten ontlenen aan door Linda Hemmes Fotografie gedane uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen et cetera, alles in de meest ruime zin van het woord.  
 3. Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang en inhoud van de opdracht betreft, wat de duur ervan is, het gebruiksrecht en wat de gevraagde vergoeding is.
 4. Linda Hemmes Fotografie kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Alle aanbiedingen en prijsopgaven door Linda Hemmes Fotografie zijn geheel vrijblijvend, tenzij er een termijn van aanvaarding is gesteld.
 6. Eveneens heeft Linda Hemmes Fotografie altijd het recht om prijswijzigingen door te voeren.
 7. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief Btw, tenzij anders aangegeven.
 8. Als jouw aanvaarding op onderdelen afwijkt van het aanbod, dan is Linda Hemmes Fotografie daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Linda Hemmes Fotografie aangeeft dat dit wel het geval is.
 9. Aanbiedingen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 10. Aanbiedingen worden gebaseerd op de door jouw verstrekte informatie. Je bent dan ook verplicht alle relevante informatie te geven die van belang is voor het aanbod. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd, want als wij niet alle juiste informatie hebben dan heeft Linda Hemmes Fotografie het recht om het aanbod te herroepen.

Artikel 4. De uitvoering van de overeenkomst en meerwerk

 1. Linda Hemmes Fotografie zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting).
 2. Linda Hemmes Fotografie heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. 
 3. Jij bent verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, die noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van Linda Hemmes Fotografie.
 4. Wijzigingen in de opdracht of meerwerk door jou – om welke reden dan ook – komen voor jouw rekening.
 5. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Linda Hemmes Fotografie heeft te allen tijde het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan te passen of te wijzigen. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht. Denk hierbij aan de aanpassing of wijziging van een programma.

Artikel 5. Specifieke bepaling coaching/mentorship

 1. Een onderdeel van het aanbod van Linda Hemmes Fotografie betreft de samenwerking tussen partijen door middel van coaching, waarbij 100% commitment aan jouw zijde nodig is voor een goede samenwerking en het behalen van het beste resultaat.
 2. Linda Hemmes Fotografie kan de opdracht opschorten (zonder “restitutie” of terugbetaling) als je wanprestatie levert, zoals geen commitment tonen (zoals het niet of te laat komen op een afspraak, facturen te laat betaalt, of steeds zijn rapportages niet invult) of je in het algemeen niet coachbaar opstelt.
 3. Alvorens je in gebreke te stellen word je in de gelegenheid gesteld om hetgeen genoemd in lid 2 te veranderen of je aan te passen. 
 4. Linda Hemmes Fotografie behoudt te allen tijde het recht om in geval van wanprestatie de overeenkomst te ontbinden.
 5. Het recht op bepaalde onderdelen van het aanbod (coachcall, individuele afspraak etc.), vervalt na de looptijd van het programma. Je wordt hierop zoveel mogelijk hierop Linda Hemmes Fotografie geattendeerd.
 6. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en honorarium ontstaan door het niet (tijdig en/of behoorlijk) ter beschikking stellen van gegevens en bescheiden (zoals omschreven in dit artikel) zijn voor jouw rekening.
 7. Je bent je ervan bewust dat er video-opnames kunnen worden gemaakt gedurende het volgen van een programma (omdat dit bijvoorbeeld tot de overeenkomst behoort) zoals een LIVE-stream, Facebook-LIVE of een ander online platform, dan wel video-opnames van jouw Pak je podium-bijdrage, die door Linda Hemmes Fotografie in de online academy, op het social media platform of elders worden bewaard en getoond. De voorbeelden die worden genoemd zijn niet-limitatief.

Artikel 6. Rechten van intellectueel eigendom en eigendom foto’s

 1. Alle bestaande of mogelijk uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom (waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en natuurlijk het auteursrecht), in de meest ruime zin van het woord, komen toe aan Linda Hemmes Fotografie.
  Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Linda Hemmes Fotografie daartoe bevoegd.
 2. De in het kader van de opdracht door Linda Hemmes Fotografie tot stand gebrachte Werken of resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, illustraties, foto’s, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video)presentaties en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) zijn eigendom van Linda Hemmes Fotografie, ongeacht of deze aan jou of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 3. Linda Hemmes Fotografie behoudt het recht, de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis, voor andere doeleinden te gebruiken. Linda Hemmes Fotografie mag daarbij vertrouwelijke informatie niet ter kennis van derden brengen.
 4. Na het voltooien van de opdracht hebben zowel jij als Linda Hemmes Fotografie geen bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
 5. De foto’s dan wel auteursrechten blijven ten alle tijde eigendom van Linda Hemmes Fotografie. Het is daarom niet toegestaan de fotobestanden aan derden te verstrekken/verkopen zonder schriftelijke toestemming van Linda Hemmes Fotografie.

Artikel 7. Inbreuk op auteursrecht

 1. Elk gebruik door jou van een werk dat niet is overeengekomen,

wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Linda Hemmes Fotografie. 

 • Verkoop, verveelvoudiging, openbaarmaking en/of vermeerdering, zulks in de meest ruime zin van het woord, aan derden van het bedoelde onder dit artikel is jou in el geval verboden.
 • Linda Hemmes Fotografie heeft het recht bij gebleken schending van de in dit artikel bedoelde rechten, een zelf vast te stellen maar wel redelijke vergoeding, bij jou in rekening te brengen. Deze vergoeding is tenminste driemaal met een minimum van

€ 250,- de door Linda Hemmes Fotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik. Dit laat het eisen van een schadevergoeding waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten onverlet.

Artikel 8. Licentie (gebruiksrecht)

 1. Toestemming voor gebruik van het werk door jou wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie.
 2. De licentie is naar aard en omvang door Linda Hemmes Fotografie omschreven in een licentieovereenkomst en/of in de offerte en/of in de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. 
 3. Als (onverhoopt) over de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nooit meer omvat dan:
 4. het recht tot éénmalig gebruik, en
 5. in ongewijzigde vorm, en
 6. ten behoeve van een doel, oplage en wijze, zoals we dit bij het aangaan van de overeenkomst hebben bedoeld. 
 7. Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht. 
 8. Je mag het in dit artikel omschreven exploitatierecht niet overdragen aan derden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Linda Hemmes Fotografie. 
 9. Tenzij anders overeengekomen, ben je ook niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. 

Artikel 9. Naamsvermelding en persoonlijkheidsrechten

 1. De naam (fotocredits) van Linda Hemmes Fotografie dien je duidelijk bij een gebruikt werk te vermelden, of met een verwijzing naar het werk in de publicatie te worden opgenomen. 
 2. Jij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf in acht (conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw). 

Artikel 10. Bijzondere bepalingen fotoreportages en de levering

 1. Uiteraard denkt Linda Hemmes Fotografie met je mee, maar je bent zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot.
 2. Linda Hemmes Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan Linda Hemmes Fotografie worden geleverd.
 3. Als er door jouw toedoen schade wordt aangebracht aan apparatuur van Linda Hemmes Fotografie, ben je gehouden de dagwaarde te vergoeden.
 4. Linda Hemmes Fotografie maakt voor de eerste levering een selectie van de foto’s, waarbij het bij de opdracht afgesproken aantal foto’s wordt geleverd in een gallery-bestand (in pdf met signatuur). Als er meer kwalitatief goede foto’s zijn, dan stuurt Linda Hemmes Fotografie deze mee en krijg jij de optie deze eveneens af te nemen. Hiervoor zal een separate factuur worden verstuurd.
 5. De definitieve foto’s worden geleverd volgens afspraak in hoge en en/of lage resolutie.
 6. De definitieve foto’s worden binnen 14 dagen na shootdatum geleverd via WeTransfer, tenzij anders overeengekomen. Dit is enkel een indicatieve termijn, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Natuurlijk doet Linda Hemmes Fotografie er alles aan om je zo snel mogelijk de foto’s te kunnen sturen.
 7. Linda Hemmes Fotografie behoudt zich het recht voor om niet-geselecteerde, RAW, onscherpe, mislukte en/of onbewerkte foto’s niet aan jou te verstrekken.
 8. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de aangeleverde bestanden.
 9. Je hebt niet het recht aangeleverd beeldmateriaal te bewerken.
 10. Als je om welke reden dan ook de gereserveerde datum van de overeengekomen fotorapportage wenst te verplaatsen en niet binnen 7 werkdagen een andere datum overeengekomen wordt, ben je gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd.
 11. In geval van slecht weer bij een buitenshoot, wordt uiteraard in goed overleg gezocht naar een op dat moment passend alternatieve locatie. Als er geen passende locatie of alternatief voorhanden is kun je eenmalig kosteloos de shoot verplaatsen.

Artikel 11. Betaling(svoorwaarden)

 1. De betalingsverplichting ontstaat op de dag dat er sprake is van een opdracht/overeenkomst is aangegaan.
 2. Linda Hemmes Fotografie houdt een betaaltermijn aan van 7 dagen na factuurdatum zonder aftrek, verrekening of opschorting, tenzij anders is vermeld op de factuur.
 3. Facturatie gebeurt digitaal en voorafgaand aan de levering, tenzij wij hier bij het aangaan van de overeenkomst andere afspraken over hebben gemaakt. Voor consumenten geldt dat 50% wordt aanbetaald en dat het restant voor de shoot is overgemaakt.
 4. Gespreid betalen is tegen een meerprijs in overleg mogelijk. Als we een gespreide betaling hebben afgesproken, is versneld aflossen alsnog boetevrij toegestaan.
 5. De eventuele kosten die Linda Hemmes Fotografie voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals materiaal, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., zijn onderdeel van het totale aanbod en worden uitsluitend aan jou doorberekend als dit van te voren is gecommuniceerd.
 6. Bij overschrijding van de betaaltermijn zal door Linda Hemmes Fotografie een aanmaning tot betaling worden verstuurd (ingebrekestelling). Wanneer je binnen 14 dagen nog niet aan je verplichtingen hebt voldaan, ben je vanaf dit moment in verzuim en ben de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Dit is berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 7. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft Linda Hemmes Fotografie het recht de uitvoering van de opdracht of levering van een product op te schorten.
 8. Indien hetgeen in lid 4 zich voordoet, heeft Linda Hemmes Fotografie het recht de kosten die dit met zich meebrengt, naar jou door te voeren. Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, zullen eveneens op jou worden verhaald.
 9. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur dienen meteen, maar uiterlijk binnen 14 dagen, na constatering gemeld worden bij Linda Hemmes Fotografie. Deze bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
 10. Bij bestaande klanten kan Linda Hemmes Fotografie besluiten af te wijken van het bepaalde in dit artikel wat dus inhoudt dat er andere voorwaarden aan de betaling kunnen worden gesteld.
 11. Betaling van online materiaal, zoals trainingen en cursussen, wordt direct gedaan via de website. Hiervan wordt een bevestiging gestuurd. Binnen 48 uur wordt een factuur verstuurd.

Artikel 12. Overmacht

 1. Linda Hemmes Fotografie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting richting jou als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Linda Hemmes Fotografie kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden (naast de bepalingen uit artikel 9), zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Als Linda Hemmes Fotografie ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft Linda Hemmes Fotografie het recht om het reeds nagekomen (respectievelijk na te komen gedeelte) separaat te factureren, indien van toepassing. Jij bent dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 4. In geval van overmacht zal Linda Hemmes Fotografie zich naar redelijkheid inspannen om jou desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 13. Ontbinding, opschorting en annulering(svoorwaarden)

 1. Partijen hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden wanneer ten aanzien van de andere partij;
  1. een verzoek tot faillissement;
  1. (voorlopige) surseance/uitstel van betaling;
  1. of schuldsanering;

wordt ingediend, zonder enige verplichting aan de kant van Linda Hemmes Fotografie tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

 • Jij hebt voorts het recht de opdracht enkel schriftelijk of per email en in onderling overleg te annuleren. Annulering is een feit als Linda Hemmes Fotografie de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de bevestigingsmail.
 • Linda Hemmes Fotografie heeft bij annulering van consumenten het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen, zoals in dit artikel is bepaald. Deze bestaan uit:

– annulering binnen 14 dagen na sluiting overeenkomst, tenzij de opdracht al eerder plaatsvindt: 15% van de totale opdracht;
– Tot 2 maanden voor de overeengekomen datum: 20% van de totale opdracht;
– Tussen de 2 maanden en 1 maand tot de overeengekomen datum: 30% annuleringskosten.

– Binnen 1 maand tot de overeengekomen datum: 50% annuleringskosten.
– Binnen 24 uur tot de overeengekomen datum: 80% annuleringskosten en eventuele reis- en verblijfkosten dan wel kosten voor geboekte/gehuurde ruimten.

 • Linda Hemmes Fotografie heeft bij annulering van bedrijven het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen, zoals in dit artikel is bepaald. Deze bestaan uit:
 • Annulering vanaf de ingang van de opdracht/overeenkomst tot twee weken voorafgaand aan de opdracht: 50% van de totale opdracht;
 • Annulering binnen 14 dagen voorafgaand aan de opdracht: 75% van de totale opdracht.
 • Voor het kopen van een ticket of het bijwonen/volgen van bijvoorbeeld events en workshops gelden de volgende specifieke annuleringsvoorwaarden:
  Tickets/Events/Workshops/(Online) materiaal
  Dit is niet restitueerbaar. Wel is het mogelijk om iemand anders in de plaats te laten komen dan wel een vergelijkbaar aanbod te krijgen (denk aan ticket voor een nieuwe datum).
 • Voor de aankoop van online materiaal geldt in alle gevallen dat dit niet restitueerbaar is.
 • Voor het vergeten van afspraken heeft Linda Hemmes Fotografie het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten et cetera.
 • Linda Hemmes Fotografie heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht. Denk hierbij expliciet aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen binnen de familie- en vriendenkring.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Alvorens je überhaupt tot een claim overgaat, dien je met Linda Hemmes Fotografie in overleg te treden om tot een oplossing te komen.
 2. Linda Hemmes Fotografie is uitsluitend aansprakelijk voor aantoonbare, toerekenbare, directe schade.
 3. Linda Hemmes Fotografie kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor mondeling gedane adviezen, uitspraken, etc. die niet op schrift zijn gesteld.
 4. Linda Hemmes Fotografie is enkel aansprakelijk tot de hoogte van de uitkering van de verzekeraar. Mocht de verzekeraar onverhoopt niet overgaan tot uitkering, dan is Linda Hemmes Fotografie aansprakelijk tot de factuurwaarde van de opdracht.
 5. Aansprakelijkheid van Linda Hemmes Fotografie, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 6. Linda Hemmes Fotografie kan niet aansprakelijk worden gehouden:
 7. Als jij onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt;
 8. Door jouw handelen of nalaten;
 9. Als je zelf bent afgeweken van adviezen, aangedragen perspectieven, je niet hebt gehouden aan gestelde voorwaarden of eisen, in de meest brede zin van het woord;
 10. Tekortkomingen van derden.
 11. Behalve in geval van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Linda Hemmes Fotografie, is de aansprakelijkheid van Linda Hemmes Fotografie tot de vergoeding van Linda Hemmes Fotografie voor de opdracht beperkt, althans tot dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 12. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt (onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek).
 13. Is Linda Hemmes Fotografie toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst (wanprestatie), dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal Linda Hemmes Fotografie zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. Linda Hemmes Fotografie zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

Artikel 15. Inschakeling van derden

 1. Linda Hemmes Fotografie heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (zoals bijvoorbeeld freelancers, specialisten, experts, trainers, adviseurs), zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW[1] wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Als er derden worden ingezet welke van invloed zijn voor de uitvoering van de opdracht, zal Linda Hemmes Fotografie zo nodig communiceren.

Artikel 16. Klachten

 1. Linda Hemmes Fotografie doet haar best om het te voorkomen maar mocht je onverhoopt toch een klacht hebben over Linda Hemmes Fotografie, dan ben je verplicht deze klacht binnen 7 dagen na constatering schriftelijk in te dienen bij Linda Hemmes Fotografie.
 2. Als Linda Hemmes Fotografie oordeelt dat de klacht gegrond is, zal Linda Hemmes Fotografie dit naar beste kunnen proberen te verhelpen.
 3. Klachten geven de je niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.
 4. Klachten over geleverde diensten (of producten) kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 17. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3.  De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien:
  – Linda Hemmes Fotografie verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;
  – de informatie algemeen bekend wordt;
  – Linda Hemmes Fotografie optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 4. Je bent tevens verplicht geheimhouding en vertrouwelijkheid tussen deelnemers onderling te waarborgen. Denk hierbij aan deelnemers van een jaarprogramma die met elkaar (vertrouwelijke) informatie delen.
 5. Persoonsgegevens die Linda Hemmes Fotografie bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. Linda Hemmes Fotografie houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 18. Wijziging voorwaarden en vindbaarheid

 1. Linda Hemmes Fotografie heeft altijd het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing.
 3. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van Linda Hemmes Fotografie.

Artikel 19. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Van een geschil is sprake als één van ons dat stelt.
 2. Laten we samen alles aan doen om een geschil te voorkomen, maar mocht er toch een geschil ontstaan, dan zullen we ons eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Als dit niet lukt dan kunnen we een beroep doen op de rechter.
 3. De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van Linda Hemmes Fotografie is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Linda Hemmes Fotografie behoudt het recht om een geschil aan een andere rechter voor te leggen.
 4. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval bij buitenlandse opdrachtgevers.

[1] Artikel 7:404 BW: Indien de opdracht is verleend met het oog op een persoon die met de opdrachtnemer of in zijn dienst een beroep of een bedrijf uitoefent, is die persoon gehouden de werkzaamheden, nodig voor de uitvoering van de opdracht, zelf te verrichten, behoudens voor zover uit de opdracht voortvloeit dat hij deze onder zijn verantwoordelijkheid door anderen mag laten uitvoeren; alles onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.

Artikel 7:407 lid 2 BW: Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben ontvangen, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming in de nakoming, tenzij de tekortkoming niet aan hem kan worden toegerekend.

Artikel 7:409 BW: Indien de opdracht met het oog op een bepaalde persoon is verleend, eindigt zij door zijn dood. Alsdan zijn diens erfgenamen, indien zij kennis dragen van de erfopvolging en van de opdracht, verplicht al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen. Een overeenkomstige verplichting rust op degenen in wier dienst of met wie de opdrachtnemer een beroep of bedrijf